Skip navigation

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání internetových služeb herando.com

Tyto VOP platí od 1. července 2016.

Níže jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Herando a.s. Aktiengesellschaft (dále jen: „herando.com“), V Jámě 1/699, 110 00 Prag 1, Česká republika.

Tyto VOP upravují smluvní poměr, i testovací účty mezi herando.com a uživateli pro službu herando.com pro internetovou prezentaci a lokální a mobilní aplikace a použití (dále jen „služba herando.com“").

§ 1 Všeobecně

1. herando.com provozuje databáze přístupné přes internet, na nichž přihlášení účastníci (dále jen „účastníci“) mohou vystavovat za poplatek zboží na prodej a na nichž mohou jiní účastníci vyhledávat zboží pomocí vyhledávací funkce, kterou poskytuje herando.com. U zboží nabízeného na internetové platformě herando.com se jedná výhradně o:

- automobily luxusní třídy

- jachty a čluny luxusní třídy

- luxusní obytné nemovitosti

- hodinky nejvyšší cenové kategorie

2. Dále si mohou přihlášení účastníci v rubrice "Investice" nastavit inzeráty na následující produkty:

- Nemovitosti s ročním výnosem z kapitálové investice

- Investiční objekty z oblasti energie z obnovitelných zdrojů

- Drahé kovy

- Fondy všeho druhu

- Prodej společnosti

- Účasti společností

- Digitální investice

- Luxusní šperky

- Ostatní

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně mezi herando.com a účastníky databází provozovaných platformou herando.com. Jiné obchodní podmínky účastníka, které jsou v rozporu s nimi, nejsou platné.

4. herando.com poskytuje v podobě databází technické předpoklady pro předávání inzerátů účastníků (herando.com jako poskytovatel služeb). Na obsah inzerátů nemá herando.com žádný vliv. Zejména platforma herando.com sama nenabízí zveřejněné zboží. Neplatí to pro případ, kdy účastník s herando.comsjedná, aby herando.com vystupovala jako makléř a tak sama měla zájem na odbytu zboží (herando.com jako makléř). K tomu je ale zapotřebí zvláštní dohoda.Toto však vyžaduje samostatnou dohodu a neplatí pro inzeráty z rubriky kapitálové investice, protože herando.com v případě těchto inzerátů vystupuje výlučně jako provozovatel a za žádných okolností jako samotný poskytovatel nebo zprostředkovatel/makléř.

5. herando.com jako poskytovatel: platforma herando.com není do vztahu mezi účastníkem a zájemcem o koupi či kupujícím zapojena ani jako zprostředkovatel, ani jako strana nebo zástupce strany. Smlouvy, které jsou iniciovány v důsledku inzerátu zapojeného prostřednictvím služby herando.com, jsou uzavřeny a plněny bez účasti herando.com.

6. herando.com jako makléř: herando.com vystupuje v poměru mezi účastníkem a zájemcem o koupi nebo kupujícím jako zprostředkovatel (makléř) a bude sama působit za účelem iniciace prodeje zboží, jeho podpory nebo zprostředkování. herando.com ale ani v takovém případě není oprávněna či povinna činit jménem účastníka za něj právně závazná prohlášení nebo uzavírat smlouvy.

§ 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Plnění poskytované platformou herando.com spočívá v poskytnutí vstupní masky pro inzeráty, uvolnění zadávaných inzerátů a umožnění dostupnosti inzerátů prostřednictvím internetu po období sjednané s účastníkem. Uplatnění poskytovaných služeb se provádí na základě platného ceníku.

2. Každý účastník může u herando.com podat více inzerátů.

3. Platforma herando.com propaguje služby herando.com a inzeráty podané účastníky sama a prostřednictvím třetích osob, například prostřednictvím softwarových aplikací, začleněním inzerátů nebo jejich výňatků na jiných webových stránkách nebo e-mailech nebo jiných marketingových kampaních. herando.com umožňuje také třetí osobám propagovat nabídky a služby prostřednictvím služby herando.com. herando.com může na podporu těchto aktivit poskytnout přístup také třetím osobám k datům, informacím a obsahům, které jsou zveřejňovány prostřednictvím herando.com.
Účastník přiznává platformě herando.com bezplatně nevýlučné, časově, prostorově a obsahově neomezené, přenosné právo, na nějž lze dále poskytovat licence, aby obsah, který předal na herando.com, v libovolné podobě používala, zejména zpřístupňovala obsah, šířila jej a zpracovávala v souladu s níže uvedenou úpravou, zejména také:

- rozmnožovat obsah na libovolných digitálních a analogových obrazových a zvukových nosičích a v libovolných tištěných médiích,

- zpracovávat a editovat obsah nebo jej nechat zpracovat a editovat, zejména jej zmenšovat, zvětšovat, dělit, krátit, upravovat a používat výsledky tohoto zpracování a editace v souladu s touto dohodou,

- propojovat obsah s jiným obsahem (texty, obrázky, hyperlinky, značky, loga atd.) a jinými propagačními prostředky a toto spojení používat v souladu s touto dohodou,

- používat a prezentovat obsah pro prezentace jakéhokoli druhu.

Účastník prohlašuje, že souhlasí s tím, že pro zapojení do zahraničních webových stránek a softwarových aplikací mohou být prováděny překlady jeho inzerátů.

Účastník ujišťuje, že výše uvedený obsah zhotovil sám a/nebo je oprávněn v předem stanoveném rozsahu k předání na herando.com.

4. Nárok na využívání služby herando.com a funkcí spočívá pouze v rámci aktuálního stavu techniky.

5. herando.com může užívání služby herando.com nebo jednotlivých funkcí služby herando.com nebo rozsah, v němž lze využít jednotlivé funkce a servis, vázat na určité předpoklady, jako např. kontrolu přihlašovacích údajů, dobu smluvního vztahu, druh a rozsah užívání, a podmínit je splněním určitých bezpečnostních opatření.

6. herando.com si vyhrazuje dočasné omezení možnosti zadávání a dostupnosti inzerátů, je-li to nutné z technických důvodů nebo důvodů relevantních z hlediska bezpečnosti nebo kapacitních důvodů.

§ 3 Přihlášení a realizace smluv

1. Na základě přihlášení a předání dat účastníka je provedena nabídka k uzavření smlouvy s využitím služby herando.com dle platných VOP.

2. herando.com rozhoduje po příchodu nabídky o jejím přijetí dle vlastního uvážení. herando.com nemá ovinnost přijmout nabídku a uzavřít smlouvu. Nabídka je přijata na základě potvrzení zakázky nebo zprostředkováním přístupových dat (uživatelské jméno a heslo) účastníkovi.

3. Přihlášení je povoleno pouze právnickým osobám a neomezeně plnoletým fyzickým osobám, které jsou způsobilé k právním úkonům, a osobním společnostem. Přihlašovaná osoba musí být zplnomocněna k uzavírání příslušných smluv za účastníka a je povinna učinit pravdivé a úplné údaje.

4. Jestliže se uvedené údaje změní po přihlášení, je účastník povinen informovat neprodleně herando.com, a sice buď písemně, nebo e-mailem.

5. V rámci přihlášení a probíhajícího smluvního poměru je platforma herando.com oprávněna požadovat předložení výpisu z obchodního rejstříku a/nebo živnostenského rejstříku a jiné dokumentace a informací, které jsou vyžadovány pro přihlášení nebo udržení smluvního poměru nebo se jeví jako účelné.

6. Účastník musí zachovávat přístupová data v tajnosti a pečlivě je zajistit. Kromě toho je povinen informovat herando.com obratem, pokud budou důvody domnívat se, že jeho přístupová data zneužila třetí osoba.

7. Účastník odpovídá zásadně za veškeré aktivity, které jsou prováděny s využitím jeho přístupových dat. Účastník neručí v případě, jestliže ke zneužití dat nedošlo jeho zaviněním, protože nebyly porušeny stávající povinnosti náležité péče.

8. Minimální smluvní doba pro komerční účastníky je 12 měsíců, pro soukromé účastníky dva měsíce a začíná, když jsou přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) předány účastníkovi. Platí pro všechny rezervace: Po uplynutí termínu není k dispozici žádné automatické rozšíření.

Jestliže účastník jedná jako spotřebitel ve smyslu zákonných ustanovení, má toto právo na odstoupeni:

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnáct dní bez uvedení důvodů. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Pro uplatnění práva na odstoupení nás musíte informovat (Herando a.s. Aktiengesellschaft, V Jámě 1/699, 110 00 Prag 1, Česká republika, telefonní číslo: +420 228884177, email: directherandocom) prohlášením (např. dopisem poslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít námi poskytnutý (Vzorový formulář pro odvolání)

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, abyste sdělení o uplatnění práva na odstoupení odeslali před uplynutím lhůty.

Důsledky odstoupení

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a sice neprodleně a nejpozději do čtrnácti dní ode dne, kdy k nám přišlo sdělení o Vašem odstoupení od smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s Vámi nebude výslovně sjednáno jinak, v žádném případě Vám kvůli tomuto vrácení nebudou účtovány poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby zapocaly behem lhuty pro odstoupení, musíte nám uhradit primerenou cástku, která odpovídá podílu služeb již poskytnutých v okamžiku, kdy nás budete informovat o uplatnení práva na odstoupení od této smlouvy, v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouve.

 

§ 4 Vymazání nabídek, zablokování, výpověď a jiná opatření

1. herando.com může učinit následující opatření, pokud existují konkrétní důvody se domnívat, že účastník porušuje zákonné předpisy, tyto VOP nebo práva třetích osob, nebo pokud herando.com má jiný oprávněný zájem, například v případě prodlení s platbou:

- varování účastníků

- omezení užívání ze strany účastníka

- předběžné nebo definitivní zablokování účastníků

- prodlení nebo vymazání podaného obsahu

2. Při volbě opatření přihlédne herando.com k oprávněným zájmům daného účastníka, zejména s ohledem na jeho zavinění.

3. herando.com může vymazat inzeráty nebo jiný obsah, pokud obsahově nebo svou úpravou porušují tyto VOP nebo zákonné předpisy nebo práva třetích osob.

4. V případě prodlení s platbou, navrácení zaplacené částky nebo reverzního vrubopisu je platforma herando.com oprávněna pozastavit vlastní plnění a zablokovat nabídku zboží daného účastníka tak, aby již nebylo možné otevřít jeho inzeráty.

5. herando.com může účastníkovi definitivně zablokovat využívání služeb herando.com, pokud opakovaně nebo obzvláště závažně poruší tyto VOP nebo pokud bude trvat jiný důležitý důvod.

6. Smluvní poměr trvající mezi herando.com a účastníkem mohou řádně vypovědět obě smluvní strany s dvoutýdenní lhůtou ke konci měsíce. Výpověď musí být písemná a adresována na Herando a.s. AktiengesellschaftV Jámě 1/699, 110 00 Prag 1, Česká republika nebo e-mailem na: directherandocom

Jestliže účastník vymaže ke konci měsíce všechny své inzeráty, má to rovněž účinek řádné výpovědi.

§ 5 Vyúčtování, splatnost a výše odměny, platba

1. Předplatné je účtováno a předem inkasováno Herando.com po dobu. Vyúčtování se provádí výhradně elektronicky, a sice buď přeposláním faktury e-mailem nebo uhrazením prostřednictvím některé z níže uvedených služeb, přičemž příslušná faktura bude poslána účastníkovi automaticky e-mailem:

- Visacard

- Mastercard

- American Express

- Maestro

- Faktura

2. Účastnický poplatek se vypočítá podle platného ceníku (k cenam - ceny jsou viditelné po úspěšné registraci nebo přihlášení) podle počtu inzerátů.
Platební podmínky pro zákazníky na faktuře: Celková částka je splatná okamžitě.
Datum splatnosti je datum faktury.

3. Za dodatečné služby a plnění herando.com, zejména pokud herando.com působí jako makléř, musí účastník zaplatit dodatečné poplatky. Tyto služby a plnění herando.com mohou být účtovány také prostřednictvím kooperačních partnerů herando.com, přičemž i tyto poplatky bude fakturovat herando.com. Rozsah plnění a služeb, doplňkové podmínky a výše jednotlivých poplatků se řídí platným ceníkem.

4. Jestliže herando.com vymaže inzerát dle § 4 těchto VOP na základě okolností na straně účastníka, nebudou vráceny poplatky za podání.

5. Účastník musí nahradit veškeré náklady, které vzniknou tím, že platba bude vrácena zpět z důvodů, které jsou na straně účastníka. Účastník má možnost prokázat, že náklady nevznikly nebo nevznikly v uplatňované výši.

6. Změny cen oznámí herando.com včas tak, aby účastník mohl ukončit smluvní poměr s dodržením smluvně sjednané výpovědní lhůty s okamžikem ukončení před nabytím platnosti nových cen. Jestliže toto právo neuplatní a nadále bude využívat služeb herando.com i po datu nabytí platnosti změny cen, bude změna cen pro oba smluvní partnery závazná. Vyúčtování se provádí na základě změny cen.

7. Pokud byla mezi herando.com a účastníkem písemně uzavřena dohoda o záruce (např. Záruka vrácení peněz), platí následující:
Pokud položka inzerovaná účastníkem nebude prodána do 12 měsíců, uhradí herando.com zaplacený poplatek za úpravu. Předpokladem pro to je, že položka byla nabídnuta k prodeji po dobu nejméně 12 měsíců na internetových stránkách herando.com online za obvyklou tržní cenu, nebyla prodána a je stále v držení účastníka. Prodejní cena za nastavenou položku nesmí být během této doby změněna. Herando.com může splácet v závislosti na následujících podmínkách:

- Doklad o písemné dohodě
- Účastník ve lhůtě 4 týdnů potvrdí, že předmět nabízený k prodeji je stále ve vlastnictví účastníka.
- Účastník ve lhůtě 4 týdnů potvrdí, že prodejní cena za ukončovanou položku odpovídá obvyklé tržní ceně.

§ 6 Požadavky na obsah a úpravu inzerátů

1. Účastník je povinen zveřejňovat zboží výhradně v určené rubrice a činit správné a pravdivé údaje o ceně.

2. herando.com může inzerování určitého zboží vázat na dodatečné předpoklady.

3. Účastník je povinen činit úplné a pravdivé údaje o zboží a právních poměrech. Omylem nesprávné údaje (např. překlepy, zařazení do nesprávné kategorie) se musí po odhalení ihned opravit.

4. Není povoleno nabízet v rámci jednoho inzerátu vícero zboží jednotlivě či jako balíček.

5. Účastník musí během doby platnosti inzerátu být schopen obratem uzavřít účinnou kupní smlouvu se zájemcem o nabízeném zboží, resp. zajistit její uzavření a zboží předat k uvedenému okamžiku dostupnosti, resp. okamžiku dodání a převést do jeho vlastnictví, resp. zajistit předání a převod do vlastnictví kupujícího.

6. Inzeráty mohou být ilustrovány pomocí fotek. Účastník se zavazuje, že použije pouze takové fotky, které může neomezeně používat a které nejsou zatíženy právy třetích osob, zejména autorskými právy. Použité fotky nesmí být zavádějící a musí reprodukovat skutečný stav nabízeného zboží. Zvláštní znaky (např.škody) mají být prezentovány obrazově. Jestliže účastník použije katalogové fotky, musí na tuto skutečnost zvlášť upozornit.

7. Inzerát nesmí formulací, obsahem, optickou úpravou a sledovaným účelem porušovat zákonné předpisy nebo dobré mravy. Obchodníci musí dodržovat zejména pravidla autorského zákona a zákona o značkách a jiné příslušné zákonné předpisy.

8. Zásadně není povoleno vkládat do inzerátu odkazy (linky) na externí webové stránky, jiné služby a zdroje informací, pokud to není ze zákona nutné. Za odkaz se považují také e-mailové adresy a neaktivované webové adresy (URL) a jejich části.

§ 7 Ochrana údajů

Účastník se zavazuje, že osobní údaje jiných uživatelů, které získá prostřednictvím služby herando.com (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), bude zpracovávat a používat pouze pro zpracování a zodpovězení dané poptávky. Další použití těchto dat, zejména pro komerční účely, může nastat pouze po obstarání si potřebného souhlasu dotčeného.

§ 8 Odpovědnost za obsah inzerátů, zproštění odpovědnosti

1. Za obsah inzerátů je odpovědný výhradně účastník. herando.com nekontroluje správnost ani úplnost obsahu inzerátů. herando.com nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost inzerátů.

2. Toto platí zejména také pro inzeráty v rubrice "kapitálové investice": Zde herando.com nepřebírá žádné ručení za to, že daný účastník splňuje případné nezbytné právní podmínky k prodeji, distribuci jakož i k zprostředkování zde nabízených produktů a je oprávněn k tomu, vykonávat činnosti související s odbytem těchto produktů, např. zprostředkování kapitálových investic.

3. herando.com vylučuje zejména jakoukoli záruku a ručení, které mohou vyplývat z toho, že kupní smlouvy, které jsou iniciovány nebo uzavřeny na základě inzerátů herando.com, nelze prosadit podle práva daného státu nebo jinak u jedné či obou smluvních stran kupní smlouvy, vedou k právní nebo hospodářské újmě.

4. Účastník zprošťuje herando.com všech nároků, které uplatní třetí osoby vůči herando.com kvůli porušení jejich práv, zejména, ale nikoli výlučně, autorských práv a práv na užívání jeho inzerátem nebo kvůli jinému využívání služeb herando.com ze strany účastníka. Účastník tímto přebírá také náklady za nutnou právní obranu herando.com včetně veškerých soudních nákladů a nákladů na právního zástupce. Neplatí to tehdy, pokud porušení práva není na straně účastníka.

§ 9 Mazání inzerátů, spravování, aktuálnost databáze

1. Aby byla paleta nabídek pokud možno aktuální, je každý účastník povinen po prodeji zboží příslušný inzerát vymazat.

2. Každý účastník je povinen udržovat aktualizovaný stav zboží inzerovaného prostřednictvím herando.com a pravidelně jej spravovat v intervalu dvou týdnů v sekci pro obchodníky. Jestliže v této lhůtě nebude provedena správa, vyhrazuje si herando.com právo deaktivovat nabídku účastníka tak, aby nabídku pro nedostatek aktuálnosti dat nebylo už možné otevřít a prohlédnout si ji pomocí vyhledávací masky veřejné sekce z databáze. Uvolnění je provedeno automaticky na základě samostatné správy ze strany účastníka.

3. Každý účastník je povinen vytvořit záložní kopie souboru dat včetně fotek zboží, aby v případě ztráty dat bylo možné inzeráty rychle obnovit.

§ 10 Manipulace a porucha integrity systému

1. Aktivity, které jsou namířeny na vyřazení funkce služby herando.com nebo ztížení jejího užívání, jsou zakázány. Účastník nesmí činit opatření, která mohou mít za následek nepřiměřené nebo nadměrné zatíženíslužeb herando.com. Účastníkovi není povoleno blokovat obsah vygenerovaný platformou herando.com, přepisovat jej či měnit nebo jinak rušivě zasahovat do služeb herando.com.

§ 11 Záruka

1. Služba herando.com je poskytnuta tehdy, pokud lze průměrně dávat do databází a otvírat z databází 95 % inzerátů ročně.

2. herando.com je zproštěna povinnosti poskytovat plnění a služby v případě vyšší moci. Za vyšší moc se považují všechny nepředvídatelné události a takové události, za jejichž důsledky na plnění smlouvy nenese odpovědnost žádná strana. K těmto událostem patří zejména legální pracovní spory, také v třetích provozech, úřední opatření, výpadek komunikačních sítí a gateway jiných provozovatelů, poruchy v provozu poskytovatelů služeb v podobě vedení, jiné technické poruchy, i pokud tyto okolnosti nastanou u subdodávek, subdodavatelů nebo jejich subdodavatelů nebo u provozovatelů počítačů pro subuzly. Účastník nemá nárok v případě výpadků, za něž neodpovídá herando.com.

§ 12 Omezení odpovědnosti

1. Vůči obchodníkům ručí herando.com za škody, kromě případu porušení závazných smluvních povinností, pouze tehdy, pokud herando.com, zákonní zástupci, vedoucí zaměstnanci nebo jiní provozovatelé nesou odpovědnost za úmysl nebo hrubou nedbalost. V případě porušení podstatných smluvních povinností ručí herando.com za každé neplnění povinností svých zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo jiných provozovatelů. Pojem „podstatné smluvní povinnosti“ označuje takové povinnosti, jejichž plnění teprve umožní řádné provedení smlouvy, na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat a jejichž porušení ohrozí dosažení účelu smlouvy.

2. Vůči spotřebitelům ručí herando.com pouze za úmysl a hrubou nedbalost. V případě porušení podstatných smluvních povinností (dle definice v bodě 1. výše), prodlení dlužníka nebo nemožnosti poskytnout služby, za kterou nese odpovědnost herando.com, ale herando.com ručí za každé porušení povinností svých zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo jiných provozovatelů.

3. Kromě úmyslu či hrubé nedbalosti zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo jiných provozovatelů je odpovědnost herando.com omezena dle výše na škody typicky předvídatelné při uzavření smlouvy.

4. Odpovědnost za náhradu přímých škod, zejména za ušlý zisk, trvá pouze u úmyslu či hrubé nedbalosti zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo jiných provozovatelů herando.com.

5. herando.com ručí za ztrátu dat a náklady za marné zadávání dat v rámci výše uvedených ustanovení pouze v tom rozsahu, kterému by nešlo zamezit ani tehdy, pokud by účastník zazálohoval disponibilní data již v rané fázi zpracování ve strojově čitelné podobě.

6. Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení vůči podnikatelům nebo spotřebitelům neplatí v případě převzetí výslovných záruk ze strany herando.com a za škody vyplývající z ohrožení života nebo újmy na zdraví a v případě nutných zákonných předpisů.

7. Případné spoluzavinění účastníka musí být v každém případě zohledněno. Účastník je zejména povinen ověřit správnost jím podávaných dat, a sice přinejmenším jednorázovým vyhledáním.

§ 15 Autorská a uživatelská práva

Všechna data, informace, firemní značky, texty, programy a obrázky inzerátů a jiných obsahů zveřejněných prostřednictvím služby herando.com (např. hodnocení a odpovědi v rámci systému hodnocení) mohou podléhat autorským právům. Změna, další zpracování a užívání v médiích všeho druhu třetími osobaminejsou povoleny. Práva daného autora a účastníka tímto zůstávají nedotčena. Účastník může nadále volně disponovat vlastními daty a informacemi.

§ 16 Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry mezi herando.com a účastníkem podléhají právu České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. U spotřebitelů platí tato volba práva pouze do té míry, že není odebrána poskytovaná ochrana na základně vynutitelných ustanovení práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

2. Soudní příslušnost je Praha, pokud je účastník obchodník nebo právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond. Totéž platí, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo bydliště nebo obvyklé bydliště v okamžiku podání žaloby nejsou známy. Oprávnění obrátit se také na soud jiné zákonné soudní příslušnosti tímto zůstává nedotčeno. Evropská komise kromě toho poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pokud máte dotazy nebo problémy, kontaktujte nás přímo.

3. herando.com může změnit tyto VOP s dvoutýdenní lhůtou a bez uvedení důvodu. Změněné podmínky budou zaslány účastníkům písemně nebo e-mailem nejpozději dva týdny před nabytím platnosti. Změny jsou považovány za akceptované, pokud proti nim není písemně vznesena námitka do dvou týdnů od oznámení. Na tento důsledek bude účastník při oznámení změn obzvláště upozorněn.

4. Jestliže jsou jednotlivá ustanovení těchto VOP zcela či zčásti neplatná nebo neúčinná nebo se ukáže, že jsou neplatná nebo neúčinná, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Na místě neúčinných ustanovení nastupuje příslušná zákonná úprava. Jestliže není k dispozici (mezera v úpravě) nebo by to vedlo k neúnosnému výsledku, vstoupí strany do jednání, aby namísto nezahrnutého nebo neúčinného ustanovení učinily účinnou úpravu, která se mu ekonomicky co nejvíce blíží.